Algemene Voorwaarden

De Oude Pastorie Lisse BV

Artikelen van algemene aard en betekenis.

Artikel 1. Algemeen/Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

1.1 Bed&Breakfast
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt als kleinschalige overnachtingsaccommodatie. In dit geval: Bed&Breakfast De Oude Pastorie Lisse BV.

1.2 Gastheer
Manager/leidinggevende of degene die de overnachtingsaccommodatie vertegenwoordigt bij het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.

1.3 Verblijfsrecreatie
Het door een overnachtingsaccommodatie verstrekken van, mogelijk eten en drank, (toekomstige) wellness arrangementen en alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord.

1.4 Klant
De natuurlijke of rechtspersoon, of vennootschap die met de Bed&Breakfast De Oude Pastorie een overeenkomst heeft gesloten.

1.5 Gast

De natuurlijke persoon/personen aan wie op grond van een met de klant gesloten overeenkomst één of meer overnachtingen moet(en) worden verleend. Dit betreft volwassenen en – indien met toestemming van gastheer – ook kinderen. Klanten zijn ook gasten.

1.6 Overnachtingsovereenkomst/reservering
Een overeenkomst tussen een accommodatie en een klant ter zake een of meer door De Oude Pastorie te verlenen overnachtingen tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term ‘overnachtingsovereenkomst’ wordt ook wel de term ‘reservering’ gebruikt.

1.7 Reserveringswaarde
De waarde van de overnachting, die gelijk is aan de totale omzetverwachting van De Oude Pastorie, inclusief eventueel toeristenbelasting en BTW ter zake een met een klant gesloten reserveringsovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat De Oude Pastorie geldende gemiddelden.

1.8 No-show
Zodra zonder annuleren geen gebruik wordt gemaakt door gast(en) van een op grond van een reservering te verstrekken overnachting(en). In dit geval komt de gast(en) simpelweg niet opdagen.

1.9 Groep
Een groep van 2 of meer gasten aan wie als accommodatie overnachting(en) moeten worden verleend krachtens één of meer als samenhangend te beschouwen reserveringsovereenkomsten.

1.10 Individu
Iedere persoon, vallende onder gast of klant, die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.

1.11 Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan de accommodatie gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen overnachtingen geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door de accommodatie aan de klant gedane mededeling dat één of meer overeengekomen overnachtingsovereenkomsten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.12 Omzetgarantie
Een schriftelijke verklaring van de klant dat ter zake één of meer overnachtingsovereenkomsten door accommodatie minimaal een bepaald bedrag aan omzet door de accommodatie zal worden gerealiseerd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door de overnachtingsaccommodatie gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door de overnachtingsaccommodatie verrichtte handelingen.

2.2 Door een reservering voor een overnachting (de overnachtingsovereenkomst) te maken verklaart de klant dat hij of zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Bed&Breakfast ‘De Oude Pastorie’ en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 3. Totstandkoming van overnachtingsovereenkomsten

3.1 De Oude Pastorie kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een overnachtingsovereenkomst weigeren, tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op één of meer gronden die in artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht als discriminatie zijn aangemerkt.

3.2 Alle door De Oude Pastorie gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een overnachtingsovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de capaciteit strekt”. Doet De Oude Pastorie binnen een redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde overnachtingsovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

3.3 Een overnachtingsovereenkomst voor gast(en) aangegaan door tussenpersonen (reisbureaus, Online Travel Agents (OTA),andere boekingswebsite, collega, kennis of familielid e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. De Oude Pastorie is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. De gast(en) en de tussenpersoon zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigde.

Artikel 4. Optierecht

4.1 Een optierecht is het recht van een klant om eenzijdig de overnachtingsovereenkomst tot stand te doen komen door de enkele aanvaarding van een geldig aanbod van De Oude Pastorie.

4.2 Een optierecht kan alleen schriftelijk worden verleend. Een optierecht kan voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur worden overeengekomen. Het optierecht vervalt indien de optiehouder te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van het optierecht of indien de bepaalde duur is verstreken zonder dat de optiehouder te kennen heeft gegeven van het optierecht gebruik te willen maken.

4.3 Een optierecht kan door De Oude Pastorie niet worden herroepen, tenzij een andere potentiële klant De Oude Pastorie een aanbod doet tot het sluiten van een overnachtingsovereenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande overnachting. De optiehouder dient in zo’n geval door De Oude Pastorie van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen een door De Oude Pastorie te stellen termijn te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet binnen de gestelde termijn te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht, vervalt het optierecht.

Artikel 5. Algemene rechten en verplichtingen van De Oude Pastorie

5.1 De Oude Pastorie is, onverminderd het bepaalde in de hierna volgende artikelen, krachtens de overnachtingsovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten te verlenen op de in dat De Oude Pastorie gebruikelijke wijze.

5.2 De Oude Pastorie is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van de overnachting(en) aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde, rust of privacy in De Oude Pastorie en/of de normale exploitatie daarvan wordt verstoord. De gast dient alsdan op eerste verzoek De Oude Pastorie te verlaten. Indien de klant op een andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen die hij of zij uit welken hoofde ook jegens De Oude Pastorie heeft, dan is De Oude Pastorie gerechtigd de dienstverlening op te schorten. De Oude Pastorie mag onderhavige bevoegdheden slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van De Oude Pastorie voldoende aanleiding geven.

5.3 De Oude Pastorie is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de overnachtingsovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. Maakt De Oude Pastorie van deze bevoegdheid gebruik, dan zal De Oude Pastorie tot geen enkele schadevergoeding jegens de klant gehouden zijn.

5.4 De Oude Pastorie is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het voorgaande houdt in dat De Oude Pastorie niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de gast, welke De Oude Pastorie geweigerd heeft om in ontvangst en/of bewaring te nemen.

5.5 Indien De Oude Pastorie voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, moet De Oude Pastorie op die goederen letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 12.

Hetzelfde geldt als De Oude Pastorie goederen of bagage van de gast(en) vroegtijdig voor officiële inchecktijd op de dag van de overeenkomst tijdelijk in bewaring nemen, totdat de kamer(s) van desbetreffende gast(en) gereed is om te betreden.

5.6 De Oude Pastorie is niet verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan de toelating voorwaarden verbinden. Voor de toelating van assistentiehonden gelden de wettelijke regeling(en), inclusief de daarin aangegeven uitzonderingen. In dit geval dient de klant van tevoren aan te geven dat er ook een assistentiehond meekomt.

Artikel 6. Algemene verplichtingen van de gast

6.1 De gast is verplicht om zich aan de in De Oude Pastorie geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van De Oude Pastorie op te volgen. De Oude Pastorie moet de huis- en gedragsregels op een duidelijk waarneembare plaats kenbaar maken of schriftelijk verstrekken. Redelijke aanwijzingen mogen mondeling worden gegeven.

6.2 De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van De Oude Pastorie in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne, gebruikmaken van faciliteiten en beperking van overlast.

Artikel 7. Reserveren

7.1 Indien de gast niet binnen een uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan De Oude Pastorie de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 9. Mocht de gast niet om afgesproken tijdstip kunnen arriveren, dan dient deze gast dit vroegtijdig aan te geven. Inchecken is dan nog mogelijk tot uiterlijk 20:00 uur, indien anders is afgesproken met gastheer.

7.2 Uiterst incheck tijd voor een reservering is 20:00 uur. Indien gast een latere aankomsttijd heeft aangegeven met goedkeuring van gastheer kan de inchecktijd afwijken van bovengenoemde tijdstip. Mocht een gast op een buitengewoonlijk tijdstip aankomen (middernacht of volgende dag vroeg in de ochtend) mag de Oude Pastorie zonder reden de reservering annuleren.

Uitchecken kan tot uiterlijk 11:00 uur, indien de klant/gast de optie late checkout heeft gekozen. Hiervoor worden wel extra kosten in rekening gebracht.

7.3 De Oude Pastorie kan voorwaarden verbinden aan de reservering.

7.4 Indien gast(en) zonder melding te maken niet komt opdagen na vooraf aangegeven gereserveerde tijdstip, dan kan De Oude Pastorie de reservering beschouwen als een ‘no-show’ (zie artikel 1.8). Een no-show via een Online Travel Agency kan gevolgen hebben voor de klant bij desbetreffende OTA. De Oude Pastorie staat niet verantwoordelijk voor de gevolgen die gebonden zijn aan een no-show via een OTA. Indien de gast een geldige reden heeft voor een no-show, dan dient hij of zij dit op te pakken met de desbetreffende OTA. Vervolgens zal de OTA nodige stappen ondernemen en contact opnemen met de gastheer om tot passende oplossing te komen binnen de annuleringsvoorwaarden.

Artikel 8. Dienst bestaande uit het verstrekken van logies (Bed&Breakfast)

8.1 De Oude Pastorie communiceert in het geval van logies vooraf over het tijdstip waarop de accommodatie ter beschikking van de gast wordt gesteld en voor welk tijdstip de gast dient te hebben uitgecheckt.

8.2 Tenzij anders is overeengekomen is De Oude Pastorie gerechtigd om de reservering voor logies als vervallen te beschouwen, wanneer de gast zich niet op de eerste gereserveerde dag om 20:00 uur bij hem heeft gemeld, of als de gast niet tijdig heeft aangegeven op een later tijdstip te zullen arriveren en De Oude Pastorie daartegen geen bezwaar heeft gemaakt. Het voorgaande geldt, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

8.3 De Oude Pastorie is gerechtigd om van de gast te verlangen dat deze genoegen neemt met een andere, gelijkwaardige accommodatie omtrent logies, dan volgens de overnachtingsovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden. De gast kan dit alternatief weigeren. De gast heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de overnachtingsovereenkomst te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten.

Artikel 9. Annuleringen

9.1 Annulering door klanten, algemeen:

  • A) De klant is bevoegd een reservering te annuleren zonder betaling van de annuleringskosten. Als annuleringsvoorwaarden bij De Oude Pastorie en diverse OTA geld dat men tot hooguit 24-uur voor de reservering nog gratis kan annuleren. Mocht de annulering binnen de 24-uur voor de reservering plaatsvinden, dan is de klant de gehele afgesproken reserveringswaarde (100%) verschuldigd aan de accommodatie. In gevallen van een bijzondere reden kan dit bedrag, in overleg met OTA en de gastheer, beperkt worden tot maximaal één of twee overnachtingen.
  • B) De Oude Pastorie kan uiterlijk één maand, voordat de eerste overnachting op grond van de desbetreffende overnachtingsovereenkomst moet worden verleend aan de klant verklaren bepaalde individuen samen te zullen beschouwen als groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepassing.
  • C) Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 14.4 is ook op annuleringen van toepassing.
  • D) In geval van een no-show is de klant in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te betalen.
  • E) Indien niet alle overeengekomen diensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde diensten de bepalingen pro rata van toepassing die in de boekingsvoorwaarden staan vermeld.

9.2 Het annuleringsproces en mogelijke bijhorende kosten voor één of meerdere overnachtingen zullen conform de regels in de boekingsvoorwaarden worden gehanteerd.

Artikel 10. Waarborgsom en tussentijdse betaling

10.1 De Oude Pastorie kan van de klant verlangen dat deze onder De Oude Pastorie een waarborgsom deponeert. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor De Oude Pastorie en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. Tot meerdere zekerheid van De Oude Pastorie kan deze van de klant verlangen zijn medewerking te verlenen aan het verstrekken van de benodigde gegevens, waaronder het maken van een afdruk of kopie van de creditcard van de klant, teneinde de waarborgsom en de mogelijkheid tot het uitwinnen daarvan zo veel als mogelijk zeker te stellen.

10.2 De Oude Pastorie kan steeds tussentijds betaling verlangen van reeds verleende overnachtingen, gebruik van bepaalde faciliteiten of boetes die zijn opgelegd voor het niet nakomen van bepaalde huisregels (Artikel 13).

10.3 De Oude Pastorie mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door De Oude Pastorie onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Artikel 11. Omzetgarantie

Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht ter zake de betreffende overnachtingsovereenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan De Oude Pastorie te betalen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid van De Oude Pastorie

12.1 De Oude Pastorie is tegenover de betaalde gast aansprakelijk voor schade ter hoogte van maximaal het factuurbedrag van de desbetreffende deelfactuur, die het gevolg is van een tekortkoming door De Oude Pastorie in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan De Oude Pastorie dan wel aan personen van wie hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 is De Oude Pastorie niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in De Oude Pastorie zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart De Oude Pastorie tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van De Oude Pastorie.

12.3 Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is De Oude Pastorie niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van De Oude Pastorie.

12.4 De Oude Pastorie is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed, waarvan De Oude Pastorie houder, (erf)pachter, eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van De Oude Pastorie staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van De Oude Pastorie.

12.5 Aansprakelijkheid van De Oude Pastorie is beperkt tot de hoogte van het maximale factuurbedrag van de desbetreffende deelfactuur.

12.6 Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 5.5 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat, is De Oude Pastorie niet verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is niet verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.

12.7 Indien De Oude Pastorie goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook, waar dan ook, door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat De Oude Pastorie daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is De Oude Pastorie niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook, tenzij De Oude Pastorie opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van De Oude Pastorie. In alle gevallen geldt dat De Oude Pastorie niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of De Oude Pastorie daarvoor enige vergoeding bedingt.

Artikel 13. Aansprakelijkheid van de gast en/of klant

13.1 De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor De Oude Pastorie en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

13.2 Het minimum verblijf in de B&B is één nacht. Gasten kunnen voor ontbijt (extra optie) zelf in de keuken terecht. De B&B is 24 uur per dag toegankelijk voor gasten uitsluitend. Het is verboden derden gebruik te laten maken van de B&B of diens faciliteiten. Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de verhuurder en niet zonder bijbetaling verblijven, dan wel overnachten in de B&B.

13.3 De kamers dienen in schone staat te verkeren bij vertrek. Bij aanvang wordt door de verhuurder een opnamestaat gemaakt. Indien de kamer bij vertrek zodanig afwijkt van de opnamestaat kan de gebruiker de extra schoonmaakkosten bij de huurder in rekening brengen.

13.4 Roken is niet toegestaan in de kamer of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook in het pand. Roken is buiten achter het pand, in de tuin wel toegestaan. Huisdieren zijn niet toegestaan in het pand.

13.5 Indien gast(en) bovenstaande regels overtreden, dan riskeert deze een boete die direct overgemaakt dient te worden aan De Oude Pastorie.

Artikel 14. Afrekening en betaling

14.1 De klant is de in de reservering overeengekomen prijs verschuldigd. De prijzen worden vermeld op een factuur die door De Oude Pastorie op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht of zijn opgenomen in een lijst die aan de klant, desnoods op diens verzoek, wordt overhandigd of die via digitale bronnen toegankelijk is voor de klant. Een lijst wordt geacht voor de klant zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van De Oude Pastorie.

14.2 De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, BTW, bedlinnen, handdoeken en schoonmaak.

14.3 Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, safe, wasserij of stomerij, telefoon, diverse faciliteiten e.d. kan door De Oude Pastorie een extra vergoeding in rekening worden gebracht.

14.4 Ook voor het gebruikmaken van de (toekomstige) wellness faciliteiten, consumptie in de lounge ruimte en keuken faciliteiten kunnen mogelijk extra vergoedingen in rekening gebracht worden.

14.5 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betaling of betaling per bank of giro zorg te dragen, tenzij anders overeengekomen.

14.6 De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of beiden aan De Oude Pastorie uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Horecaovereenkomsten worden behoudens anders luidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst te vertegenwoordigen.

14.7 Zolang de klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens De Oude Pastorie heeft voldaan is De Oude Pastorie gerechtigd om alle goederen welke door de klant in De Oude Pastorie zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de klant ten genoegen van De Oude Pastorie aan al zijn verplichtingen jegens De Oude Pastorie heeft voldaan. Naast een retentierecht komt De Oude Pastorie in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.

14.8 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan De Oude Pastorie te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is De Oude Pastorie te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen veertien dagen voldoet.

14.9 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Uitsluitend indien de klant een natuurlijk persoon (consument) is, stuurt De Oude Pastorie bij achterwege blijven van betaling, eenmalig een ingebrekestelling met een termijn van tenminste 14 dagen om alsnog te betalen.

14.10 Indien de klant in gebreke is moet hij aan De Oude Pastorie alle op de inning vallende kosten vergoeden. De buitengerechtelijke inningskosten worden in rekening gebracht volgens de wet.

14.11 Indien De Oude Pastorie goederen als bedoeld in artikel 14.5 onder zich heeft en de klant van wie De Oude Pastorie de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is De Oude Pastorie gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de klant en De Oude Pastorie kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van De Oude Pastorie resteert, wordt aan de klant uitgekeerd.

14.12 Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan De Oude Pastorie in de navolgende volgorde:

  • De kosten van executie
  • De gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten
  • De rente
  • De schade
  • De hoofdsom

14.11 Betaling geschiedt in Euro’s. Indien De Oude Pastorie buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan geldt de op het moment van betaling geldende marktkoers. De Oude Pastorie kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. De Oude Pastorie kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.

14.13 De Oude Pastorie is nimmer gehouden om andere betaalmiddelen dan contanten te accepteren en kan aan acceptatie van dergelijke andere betaalmiddelen voorwaarden verbinden.

Artikel 15. Overmacht

15.1 Als overmacht voor De Oude Pastorie, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming De Oude Pastorie niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overnachtingsovereenkomst door De Oude Pastorie zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overnachtingsovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

15.2 Indien een van de partijen bij een overnachtingsovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overnachtingsovereenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 16. Gevonden voorwerpen

16.1 In het gebouw en aanhorigheden van De Oude Pastorie verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de gast worden gevonden, moeten door deze zo spoedig mogelijk bij De Oude Pastorie worden ingeleverd.

16.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij De Oude Pastorie heeft gemeld, verkrijgt De Oude Pastorie de eigendom.

16.3 Indien De Oude Pastorie door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. De Oude Pastorie is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 17. Kosten Faciliteitengebruik

17.1 De Oude Pastorie kan extra kosten in rekening brengen voor het gebruik van de verschillende faciliteiten of boetes wegens nalatigheid tenzij anders wordt vermeld. Onder faciliteiten vallen o.a. de (toekomstige) wellness faciliteiten: jacuzzi, sauna en zonnebank en dan zijn er mogelijk ook kosten gebonden aan het gebruik van de pooltafel en blikjes frisdrank in de lounge ruimte. In de keuken kunt men zelf ontbijt samenstellen a.d.h.v. aanwezige etenswaren. Ook kan er gedurende de dag gratis gebruik worden gemaakt van het fornuis, hiervoor dienen de gasten wel zelf hun inkopen voor te doen. Na gebruik van de keuken inclusief vaatwasser, dient men deze weer netjes achter te laten. Is dit niet het geval, dan lopen deze gasten het risico op een boete (Artikel 13).

17.2 De in de artikelen 17.1 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door De Oude Pastorie.

Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op overnachtingsovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

18.2 In geval van geschillen tussen De Oude Pastorie en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van De Oude Pastorie, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van De Oude Pastorie het geschil te laten beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

18.3 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

18.4 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van andere bedingen onverworden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Gewijzigd: Oktober 2019