Algemene Voorwaarden

De Oude Pastorie Lisse BV

Artikelen van algemene aard en betekenis.

Artikel 1. Algemeen/Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

1.1 Horecabedrijf
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van horecadiensten. In dit geval: De Oude Pastorie Lisse BV.

1.2 Gastheer
Manager/leidinggevende of degene die een horecabedrijf vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van horecaovereenkomsten.

1.3 Verlenen van horecadienst(en)
Het door een horecabedrijf verstrekken van logies en/of eten en drank, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord.

1.4 Klant
De natuurlijke of rechtspersoon, of vennootschap die met een horecabedrijf een horecaovereenkomst heeft gesloten.

1.5 Gast
De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) moet(en) worden verleend. Dit betreft volwassenen en kinderen. Klanten zijn ook gasten.

1.6 Horecaovereenkomst
Een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een klant ter zake een of meer door De Oude Pastorie te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.

1.7 Reserveringswaarde
De waarde van de horecaovereenkomst, die gelijk is aan de totale omzetverwachting van De Oude Pastorie inclusief eventueel toeristenbelasting en BTW ter zake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat De Oude Pastorie geldende gemiddelden.

1.8 No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.

1.9 Groep
Een groep van 10 of meer gasten aan wie door een horecabedrijf horecadiensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen horecaovereenkomsten.

1.10 Individu
Iedere persoon, vallende onder gast of klant, die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.

1.11 Kurken- en keukengeld
Het bedrag verschuldigd voor het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door dat horecabedrijf verstrekte drank en/of eten.

1.12 Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan het horecabedrijf gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door het horecabedrijf aan de klant gedane mededeling dat één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.13 Omzetgarantie
Een schriftelijke verklaring van de klant dat ter zake één of meer horecaovereenkomsten door het horecabedrijf minimaal een bepaald bedrag aan omzet door het horecabedrijf zal worden gerealiseerd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De UVH zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle horecaovereenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen ter zake de totstandkoming van deze horecaovereenkomsten.

2.3 De UVH strekken ook ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan De Oude Pastorie gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een horecaovereenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van De Oude Pastorie.

Artikel 3. Totstandkoming van horecaovereenkomsten

3.1 De Oude Pastorie kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren, tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op één of meer gronden die in artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht als discriminatie zijn aangemerkt.

3.2 Alle door De Oude Pastorie gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”. Doet De Oude Pastorie binnen een redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde horecaovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

3.3 Een horecaovereenkomst voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, Online Travel Agents en andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. De Oude Pastorie is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. De gast(en) en de tussenperso(o)n(en) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigde.

Artikel 4. Optierecht

4.1 Een optierecht is het recht van een klant om eenzijdig de horecaovereenkomst tot stand te doen komen door de enkele aanvaarding van een geldig aanbod van De Oude Pastorie.

4.2 Een optierecht kan alleen schriftelijk worden verleend. Een optierecht kan voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur worden overeengekomen. Het optierecht vervalt indien de optiehouder te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van het optierecht of indien de bepaalde duur is verstreken zonder dat de optiehouder te kennen heeft gegeven van het optierecht gebruik te willen maken.

4.3 Een optierecht kan door De Oude Pastorie niet worden herroepen, tenzij een andere potentiële klant De Oude Pastorie een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient in zo’n geval door De Oude Pastorie van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen een door De Oude Pastorie te stellen termijn te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet binnen de gestelde termijn te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht, vervalt het optierecht.

Artikel 5. Algemene rechten en verplichtingen van De Oude Pastorie

5.1 De Oude Pastorie is, onverminderd het bepaalde in de hierna volgende artikelen, krachtens de horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de in dat De Oude Pastorie gebruikelijke wijze.

5.2 De Oude Pastorie is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in De Oude Pastorie en/of de normale exploitatie daarvan wordt verstoord. De gast dient alsdan op eerste verzoek De Oude Pastorie te verlaten. Indien de klant op een andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen die hij uit welken hoofde ook jegens De Oude Pastorie heeft dan is De Oude Pastorie gerechtigd de dienstverlening op te schorten. De Oude Pastorie mag onderhavige bevoegdheden slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van De Oude Pastorie voldoende aanleiding geven.

5.3 De Oude Pastorie is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. Maakt De Oude Pastorie van deze bevoegdheid gebruik, dan zal De Oude Pastorie tot geen enkele schadevergoeding jegens de klant gehouden zijn.

5.4 De Oude Pastorie is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het voorgaande houdt in dat De Oude Pastorie niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de gast, welke De Oude Pastorie geweigerd heeft om in ontvangst en/of bewaring te nemen.

5.5 Indien De Oude Pastorie voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, moet De Oude Pastorie op die goederen letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 12.

5.6 De Oude Pastorie is niet verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan de toelating voorwaarden verbinden. Voor de toelating van assistentiehonden gelden de wettelijke regeling(en), inclusief de daarin aangegeven uitzonderingen.

Artikel 6. Algemene verplichtingen van de gast

6.1 De gast is verplicht om zich aan de in De Oude Pastorie geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van De Oude Pastorie op te volgen. De Oude Pastorie moet de huis- en gedragsregels op een duidelijk waarneembare plaats kenbaar maken of schriftelijk verstrekken. Redelijke aanwijzingen mogen mondeling worden gegeven.

6.2 De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van De Oude Pastorie in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast.

Artikel 7. Reserveren

7.1 Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan De Oude Pastorie de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

7.2 De Oude Pastorie kan voorwaarden verbinden aan de reservering.

Artikel 8. Horecadienst bestaande uit het verstrekken van logies (Bed&Breakfast)

8.1 De Oude Pastorie communiceert in het geval van logies vooraf over het tijdstip waarop de accommodatie ter beschikking van de gast wordt gesteld en voor welk tijdstip de gast dient te hebben uitgecheckt.

8.2 Tenzij anders is overeengekomen is De Oude Pastorie gerechtigd om de reservering voor logies als vervallen te beschouwen wanneer de gast zich niet op de eerste gereserveerde dag om 18.00 uur bij hem heeft gemeld, of de gast niet tijdig heeft aangegeven op een later tijdstip te zullen arriveren en De Oude Pastorie daartegen geen bezwaar heeft gemaakt. Het voorgaande geldt, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

8.3 De Oude Pastorie is gerechtigd om van de gast te verlangen dat deze genoegen neemt met een andere, gelijkwaardige accommodatie omtrent logies dan volgens de horecaovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden. De gast kan dit alternatief weigeren. De gast heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere horecaovereenkomsten.

Artikel 9. Annuleringen

9.1 Annulering door klanten, algemeen:

  • A) De klant is bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren tegen betaling van de annuleringskosten. Als een klant niet binnen een half uur na het afgesproken tijdstip arriveert dan wordt de klant geacht geannuleerd te hebben en dan is hij de annuleringskosten verschuldigd. Indien klant alsnog na een half uur (of later) na het afgesproken tijdstip arriveert, kan De Oude Pastorie zich op deze verschuldigde annuleringskosten beroepen dan wel alsnog uitvoering geven aan de horecaovereenkomst en volledige nakoming van klant omtrent de horecaovereenkomst te verlangen.
  • B) De Oude Pastorie kan uiterlijk één maand voordat de eerste horecadienst op grond van de desbetreffende horecaovereenkomst moet worden verleend aan de klant verklaren bepaalde individuen samen te zullen beschouwen als groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepassing.
  • C) Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 14.4 is ook op annuleringen van toepassing.
  • D) Ingeval van no-show is de klant in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te betalen.
  • E) Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde horecadiensten de bepalingen pro rata van toepassing die in de boekingsvoorwaarden staan vermeld.

9.2 Het annuleringsproces en mogelijke bijhorende kosten van een horecadienst bestaande uit het verstrekken van logies, zullen conform de regels in de boekingsvoorwaarden worden gehanteerd.

Artikel 10. Waarborgsom en tussentijdse betaling

10.1 De Oude Pastorie kan van de klant verlangen dat deze onder De Oude Pastorie een waarborgsom deponeert. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor De Oude Pastorie en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. Tot meerdere zekerheid van De Oude Pastorie kan deze van de klant verlangen zijn medewerking te verlenen aan het verstrekken van de benodigde gegevens, waaronder het maken van een afdruk of kopie van de creditcard van de klant, teneinde de waarborgsom en de mogelijkheid tot het uitwinnen daarvan zo veel als mogelijk zeker te stellen.

10.2 De Oude Pastorie kan steeds tussentijds betaling verlangen van reeds verleende horecadiensten.

10.3 De Oude Pastorie mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door De Oude Pastorie onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Artikel 11. Omzetgarantie

Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht ter zake de betreffende horecaovereenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan De Oude Pastorie te betalen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid van De Oude Pastorie

12.1 De Oude Pastorie is tegenover de betaalde gast aansprakelijk voor schade ter hoogte van maximaal het factuurbedrag van de desbetreffende deelfactuur, die het gevolg is van een tekortkoming door De Oude Pastorie in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan De Oude Pastorie dan wel aan personen van wie hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 is De Oude Pastorie niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in De Oude Pastorie zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart De Oude Pastorie tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van De Oude Pastorie.

12.3 Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is De Oude Pastorie niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van De Oude Pastorie.

12.4 De Oude Pastorie is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan De Oude Pastorie houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van De Oude Pastorie staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van De Oude Pastorie.

12.5 Aansprakelijkheid van De Oude Pastorie is beperkt tot de hoogte van het maximale factuurbedrag van de desbetreffende deelfactuur.

12.6 Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 5.5 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat, is De Oude Pastorie niet verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is niet verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.

12.7 Indien De Oude Pastorie goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat De Oude Pastorie daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is De Oude Pastorie niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook, tenzij De Oude Pastorie opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van De Oude Pastorie. In alle gevallen geldt dat De Oude Pastorie niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of De Oude Pastorie daarvoor enige vergoeding bedingt.

Artikel 13. Aansprakelijkheid van de gast en/of klant

13.1 De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor De Oude Pastorie en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 14. Afrekening en betaling

14.1 De klant is de in de horecaovereenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. De prijzen worden vermeld op lijsten die door De Oude Pastorie op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht of zijn opgenomen in een lijst die aan de klant, desnoods op diens verzoek, wordt overhandigd of die via digitale bronnen toegankelijk is voor de klant. Een lijst wordt geacht voor de klant zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van De Oude Pastorie.

14.2 Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, safe, wasserij of stomerij, telefoon, internet, wifi, t.v.-huur e.d. kan door De Oude Pastorie een extra vergoeding in rekening worden gebracht.

14.3 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betaling of betaling per bank of giro zorg te dragen, tenzij anders overeengekomen.

14.4 De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of beiden aan De Oude Pastorie uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Horecaovereenkomsten worden behoudens anders luidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst te vertegenwoordigen.

14.5 Zolang de klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens De Oude Pastorie heeft voldaan is De Oude Pastorie gerechtigd om alle goederen welke door de klant in De Oude Pastorie zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de klant ten genoegen van De Oude Pastorie aan al zijn verplichtingen jegens De Oude Pastorie heeft voldaan. Naast een retentierecht komt De Oude Pastorie in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.

14.6 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan De Oude Pastorie te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is De Oude Pastorie te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen veertien dagen voldoet.

14.7 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Uitsluitend indien de klant een natuurlijk persoon (consument) is, stuurt De Oude Pastorie bij achterwege blijven van betaling, eenmalig een ingebrekestelling met een termijn van tenminste 14 dagen om alsnog te betalen.

14.8 Indien de klant in gebreke is moet hij aan De Oude Pastorie alle op de inning vallende kosten vergoeden. De buitengerechtelijke inningskosten worden in rekening gebracht volgens de wet.

14.9 Indien De Oude Pastorie goederen als bedoeld in artikel 14.5 onder zich heeft en de klant van wie De Oude Pastorie de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is De Oude Pastorie gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de klant en De Oude Pastorie kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van De Oude Pastorie resteert, wordt aan de klant uitgekeerd.

14.10 Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan De Oude Pastorie in de navolgende volgorde:

  • De kosten van executie
  • De gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten
  • De rente
  • De schade
  • De hoofdsom

14.11 Betaling geschiedt in Euro’s. Indien De Oude Pastorie buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan geldt de op het moment van betaling geldende marktkoers. De Oude Pastorie kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. De Oude Pastorie kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.

14.12 De Oude Pastorie is nimmer gehouden om andere betaalmiddelen dan contanten te accepteren en kan aan acceptatie van dergelijke andere betaalmiddelen voorwaarden verbinden.

Artikel 15. Overmacht

15.1 Als overmacht voor De Oude Pastorie, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming De Oude Pastorie niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door De Oude Pastorie zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

15.2 Indien een van de partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 16. Gevonden voorwerpen

16.1 In het gebouw en aanhorigheden van De Oude Pastorie verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de gast worden gevonden, moeten door deze zo spoedig mogelijk bij De Oude Pastorie worden ingeleverd.

16.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij De Oude Pastorie heeft gemeld, verkrijgt De Oude Pastorie de eigendom.

16.3 Indien De Oude Pastorie door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. De Oude Pastorie is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 17. Kurken- en keukengeld

17.1 De Oude Pastorie kan de gast verbieden om zelf meegebracht eten en/of drinken in De Oude Pastorie, daaronder het terras mede begrepen, te nuttigen. Indien De Oude Pastorie het nuttigen van zelf meegebracht eten en/of drinken toestaat, kan De Oude Pastorie aan het toestaan daarvan voorwaarden verbinden, waaronder het in rekening brengen van Kurken- en/of keukengeld.

17.2 De in de artikelen 17.1 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door De Oude Pastorie.

Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

18.2 In geval van geschillen tussen De Oude Pastorie en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van De Oude Pastorie, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van De Oude Pastorie het geschil te laten beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

18.3 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

18.4 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van andere bedingen onverworden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Gewijzigd op 26 juli 2018